Kuluttajat voivat nyt ostaa CBD tuotteita EU:n alueella

Mitä on CBD

CBD eli Kannabidioli on Cannabis Sativa L kasvissa oleva kemikaali. CBD ei sisällä tetrahydrokannabinolia (THC), kannabiskasvissa olevaa psykoaktiivista ainesosaa, joka aiheuttaa päihtymystä. Tavallinen CBD:n käyttömuoto on öljy, mutta CBD:tä myydään myös uutteena, höyrystettynä nesteenä ja öljypohjaisina kapseleina. Ruoka, juomat ja kauneustuotteet ovat monien verkossa saatavilla olevien CBD:tä sisältävien tuotteiden kärkijoukossa.

Käyttötavalla on merkitystä

CBD tuotteet jakaantuvat pääsääntöisesti kahteen luokkaan; joko elintarvikkeeksi rinnastettaviin, tai kosmetiikkatuotteisiin. Tällä on nykyisen EU lainsäädännön puitteissa suuri merkitys, sillä elintarvikkeita ja kosmetiikkaa koskevat eri määräykset, vaikka ne molemmat sisältäisivät CBD:tä. Kolmas ryhmä on lääkkeeksi rinnastettavat CBD valmisteet. Lainsäädännöstä tekee monimutkaista esimerkiksi se, että Euroopan unionin talousalueella sallitut CBD kosmetiikkatuotteet saatetaan jossakin jäsenmaassa luokitella lääkkeeksi.

- Mainos -

Elintarvikkeena käytettävät CBD tuotteet

Kansainvälisten järjestöjen ja Eurooppalaisten tuomioistuinten viimeaikaiset päätökset ovat vaikuttaneet arvioinnin muutoksiin CBD:n luokittelussa elintarvikkeeksi tai uuselintarvikkeeksi. Lokakuussa 2020 Euroopan komissio julkisti alustavan näkemyksensä CBD:stä, joka voidaan tiivistää seuraavasti: ”Hamppukasvin kukkivista ja hedelmällisistä latvoista uutettu CBD kuuluu YK:n yleissopimuksen luetteloon I (kannabiksen uutteet ja tinktuurat) , ja siksi sitä pidetään huumausaineena, ja se ei kuulu Euroopan unionin (EU) elintarvikkeiden määritelmään.

Synteettinen CBD puolestaan ei kuulu YK:n yleissopimuksen soveltamisalaan, koska sitä ei ole uutettu kasvista ja siksi se voidaan luokitella elintarvikkeeksi. Tapauksissa, joissa CBD ei kuulu YK:n yleissopimuksen piiriin, tuotteet kuuluvat EU:n uuselintarvikeasetuksen piiriin.

EU:n tuomioistuin päätti kuitenkin marraskuussa 2020 asiassa C-663/1812, että jäsenvaltio ei saisi kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti tuotetun CBD:n markkinointia, kun se on uutettu Cannabis Sativa -kasvista kokonaisuudessaan eikä pelkästään sen kuiduista ja siemenistä. Tuomiossa todettiin muun muassa, että CBD:tä ei voida pitää huumausaineena. Päätöksessä viitataan kahteen YK:n yleissopimukseen: psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen ja yhtenäiseen huumausaineyleissopimukseen.

CBD:tä ei mainita edellisessä, ja vaikka on totta, että jälkimmäisen kirjaimellinen tulkinta saattaa johtaa sen luokitteluun huumeeksi, siltä osin kuin se on kannabisuute, tällainen tulkinta olisi vastoin yleissopimuksen yleistä henkeä ja sen tavoitetta suojella ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia.

Nykyisen tieteellisen tiedon mukaan, toisin kuin THC:llä, CBD:llä ei näytä olevan psykotrooppisia vaikutuksia tai haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen.

Tuomioistuimen päätöksen valossa Euroopan komissio tarkasteli alustavaa arviointiaan ja totesi joulukuussa 2020, että kannabinoidia ei tulisi pitää YK:n vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luettelon IV mukaisena huumausaineena.

Uuselintarvikkeet

- Mainos -

EU:n uuselintarvikeasetuksen soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet ja ainesosat vaativat ennakkohyväksynnän. Uuselintarvikkeeksi määritellään kaikki suun kautta nautittavaksi tarkoitetut ainesosat, joita ei ole käytetty merkittävässä määrin ihmisravinnoksi EU:n jäsenmaissa ennen 15. 5.1997, jolloin ensimmäinen uuselintarvikkeita koskeva asetus tuli voimaan. Ainoastaan hyväksyttyjä uuselintarvikkeita saa saattaa EU:n markkinoille sellaisenaan tai käyttää elintarvikkeissa niissä määriteltyjen käyttöehtojen ja merkintävaatimusten mukaisesti. Jotta uuselintarvikkeen tai uusainesosan hyväksymisestä voidaan tehdä päätös, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) on suoritettava turvallisuusarviointi.

 

CBD Kosmetiikassa

Euroopan unioni lisäsi 1.2.2021 alkaen kannabisuutteesta, -tinktuurasta tai hartsista johdetun kannabidiolin eli CBD:n virallisesti kosmetiikkateollisuuden käyttämien ainesosien tietokanta CosIngiin. Tähän asti EU on tunnustanut vain synteettisen kannabidiolin käytön kosmetiikassa.

Ensimmäinen CosIng-tietokantaan lisätty ainesosa on ”Kannabidioli – johdettu kannabiksen uutteesta, tinktuurasta tai hartsista”. Kuten synteettisellä kannabidiolilla, tälläkin ainesosalla on neljä tehtävää: talia ehkäisevä, antioksidantti, ihoa hoitava ja ihoa suojaava. ”Cannabis Sativa lehtiuute” on toinen lisätty CBD-ainesosa, jonka tehtävänä on hoitaa ja pehmentää ihoa.

Näiden kahden ainesosan lisääminen selventää edelleen sääntelykehystä, jossa CBD toimii, ja tukee todennäköisesti CBD:n laajempaa käyttöä kosmeettisissa valmisteissa ja investointeja tuoteinnovaatioihin.

Luonnollista alkuperää olevan kannabidiolin tunnustaminen ja sisällyttäminen CosIngiin on perustavanlaatuinen askel kosmetiikkateollisuuden uuden haaran kehittämisessä Euroopan unionissa. Euroopan teollinen hamppuyhdistys EIHA on ollut tukemassa voimakkaasti näitä muutoksia.

EU:n kosmetiikka-asetuksen keskeisiin periaatteisiin kuuluu valmistajien suorittama tuotteiden turvallisuuden arviointi ennen niiden markkinoille saattamista (korkeiden standardien mukaisesti) sekä vastuuhenkilön nimeäminen, jota ilman kosmetiikkaa ei voida saattaa markkinoille. Näiden toimenpiteiden lisäksi kosmetiikkatuotteet pitää rekisteröidä Cosmetic Products Notification Portaaliin (CPNP). Vastuuhenkilöiden tulee ilmoittaa vakavista ei-toivotuista vaikutuksista paikallisviranomaisille, jotka jakavat tiedot EU:n kanssa.

- Mainos -

Vaikka CosIng-tietokanta toimii vain ohjeena eikä oikeudellisesti sitovana EU:n kantana, se on osoitus CBD-sääntelyn muuttumisesta EU:ssa.

 

CPNP

Kosmeettisten valmisteiden ilmoitusportaali (CPNP) on ilmainen online-ilmoitusjärjestelmä, joka on luotu kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen (EY) N:o 1223/2009 täytäntöönpanoon. Kun tuote on ilmoitettu CPNP:ssä, EU:n sisällä ei tarvitse tehdä muita kansallisia ilmoituksia.

Asetus (EY) N:o 1223/2009 (13 artikla) ​​edellyttää, että vastuuhenkilöt ja tietyissä olosuhteissa kosmeettisten valmisteiden jakelijat toimittavat tietoja tuotteista, jotka ne saattavat tai asettavat saataville Euroopan markkinoille. CPNP laittaa nämä tiedot sähköisesti saataville toimivaltaisille viranomaisille markkinoiden valvontaa, markkina-analyysiä, arviointia ja kuluttajille tiedottamista varten sekä myrkytyskeskuksille tai vastaaville sairaanhoidollisille tahoille EU-maissa. CPNP:tä voivat käyttää toimivaltaiset viranomaiset, Euroopan myrkytyskeskukset, kosmeettisista tuotteista vastaavat henkilöt tai kosmeettisten tuotteiden jakelijat.

Jaa artikkeli:

Mainos
Jatka lukemista
Sää
Mainos
Viikon kysymys

Mikä kesässä on parasta?

Katso tulokset

Loading ... Loading ...